Regulamin

 • busy do belgii pomorskie

Regulamin

I. BILET

 • Dokonanie zakupu biletu oznacza zawarcie umowy przewozu oraz przyjęcie umownych warunków przewozu.
 • Dokumentem uprawniającym do przejazdu pojazdami przewoźnika jest ważny bilet.
 • Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przejazdu i nie może być odstąpiony innej osobie.
 • Bilet dla zachowania swojej ważności musi zawierać: serie i numer, nazwę przewoźnika lub przewoźnikόw, określenie daty podrόży, imię i nazwisko okaziciela legitymującego się nim podczas podrόży, kwotę opłaconą za bilet.
 • Bilet stanowi fakturę zgodnie z §20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 • Sprzedaż biletu jest dokonywana najwyżej na sześć miesięcy przed datą wyjazdu.

II. CENY I REZERWACJA

 • Cenę biletu i termin jej obowiązywania określa przewoźnik.
 • Pasażer może dokonać rezerwacji przejazdu najpóźniej na 24 godziny przed planowaną datą przejazdu
 • Zapłaty za przejazd dokonuje się za pośrednictwem banku, poczty, firmy kurierskiej lub w formie gotówkowej u kierowcy.
 • Zmiany terminu podróży będą uwzględniane przez przewoźnika w miarę możliwości rezerwacyjnych (posiadania wolnych miejsc w pojazdach w terminach wybranych przez Pasażera)

III. BAGAŻ

 • Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania ustanowionych przez przewoźnika przepisów dotyczących przewozu bagażu.
 • Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach.
 • O zabraniu bagażu dodatkowego (tzw. nadbagaż) lub bagażu ponadgabarytowego każdorazowo decyduje obsługa pojazdu.
 • Przewóz zwierząt w pojazdach przewoźnika jest zabroniony.
 • Zabrania się przewozu bagażu zawierającego przedmioty, których przewóz jest zabroniony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak również bagażu zawierającego przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać zagrożenie wyrządzenia szkody innym podróżnym albo przewoźnikowi lub narażać podróżnych na niewygody. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
 • Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy zapomniane lub z innego powodu pozostawione przez Pasażera w pojazdach po zakończeniu podróży.
 • Przewoźnik nie odpowiada za bagaż poza przypadkiem, kiedy szkoda powstała z winy Przewoźnika i została udowodniona przez Pasażera.
 • Przewoźnik nie odpowiada za utratę bagażu w przypadku jego kradzieży. Przewoźnik nie odpowiada także za szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej. Przy przewozie przedmiotów wartościowych Przewoźnik zaleca wykupienie indywidualnego ubezpieczenia bagażu.
 • Bagaż nieodebrany przez Pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Koszt przechowywania bagażu w wysokości równowartości 2 EURO za każdy dzień ponosi podróżny. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się po odbiór bagażu we wskazanym wyżej terminie, zawartość bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele.

IV. PASAŻER

 • Pasażer zobowiązany jest przed wykupieniem biletu zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 • Pasażer ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa miejscowego krajów, przez które odbywa się przejazd, a w szczególności przepisów dotyczących zasad odbywania podróży, dokumentów uprawniających do przekraczania granic oraz przepisów celnych i podatkowych dotyczących osoby odbywającej podróż oraz jej bagażu.
 • Dzieci i osoby małoletnie, które nie ukończyły 15 lat mogą korzystać z przejazdu wyłącznie pod opieką dorosłych. Pasażer pomiędzy ukończonym 15. a 18. rokiem życia zostanie przewieziony wyłącznie na podstawie ważnego biletu oraz druku upoważnienia przewozu nieletniego pasażera, który winien być wypełniony i podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna osoby nieletniej w momencie zakupu biletu lub przed wpuszczeniem w/w osoby do pojazdu przewoźnika.
 • Pasażer ma obowiązek podporządkowania się zarządzeniom załogi wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejazdu, a także dbałości o mienie Pasażerów i Przewoźnika.
 • Pasażer odpowiada za szkody, jakie ze swojej winy wyrządził Przewoźnikowi lub innym pasażerom. Pasażer, który wskutek zaniedbania bądź w sposób umyślny spowoduje zanieczyszczenie pojazdu, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Przewoźnika kary umownej do wysokości 40 EURO.
 • Pasażer ma obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Nie stosowanie się do tego wymogu może skutkować karą pieniężną nakładaną bezpośrednio na Pasażera.
 • Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków oraz innych środków odurzających w pojazdach przewoźnika jest zabronione.

V. PRZEWOŹNIK

 • Przewoźnik dołoży wszelkich starań, by przewieźć pasażera zgodnie z niniejszymi Warunkami ale nie może tego zagwarantować. Godziny wyjazdu i przyjazdu mają charakter jedynie orientacyjny, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wyjazdu oraz późniejszy przyjazd do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera.
 • Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu na trasie przejazdu spowodowane względami logistycznymi lub bezpieczeństwem podróżnych, bez uprzedniego informowania o tym.

Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w swoich pojazdach lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:

 • znajduje się w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na chorobę zakaźną,
 • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych Pasażerów,
 • zachowuje się w sposób mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu.
 • Przewoźnik ma prawo do pozostawienia Pasażera na trasie, jeśli nie posiada on dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych lub bez uprzedniego poinformowania przewoźnika przewozi przedmioty, które wymagają dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie na granicy. W takim przypadku bilet Pasażera na przejazd w jedną stronę uważa się za wykorzystany.
 • W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autokaru i niemożności jej kontynuowania, przewoźnik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań zapewnić inny środek transportu umożliwiającego dotarcie Pasażera do miejsca przeznaczenia.
 • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować listownie bezpośrednio do przewoźnika, pocztą lub pocztą elektroniczną.
 • Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie przez Pasażera, lub jego opiekuna prawnego, w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszonych zastrzeżeń, ewentualnie doznanych szkód i związanych z tym roszczeń, itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. Przewoźnik zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania przez przewoźnika.